Handelsbetingelser for:

 

aDNA ApS

Valmuemarken 21 A

9000 Aalborg

CVR: 36964650

 

 1. Definitioner og generelle betingelser

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra aDNA ApS

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter hos aDNA ApS

1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra aDNA ApS og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler aDNA ApS et projekt.

1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.

1.6. aDNA ApS indgår konsulentarbejde i henhold til fast pris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.

1.7. Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 3 måneder. Opsigelse er løbende måned +1.

 

 1. Priser og betaling

2.1. aDNA ApS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgå et tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.

2.2. aDNA ApS opererer med standard timepris. 1000 kr. / time for arbejde af enhver karakter.

2.3. aDNA ApS fakturerer månedsvis bagud.

2.4. Regninger forfalder til betaling 14 dage efter udstedelse.

2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.

2.6. aDNA ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

2.7. aDNA ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.8. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

 

 1. Rettigheder til arbejdet

3.1. Alle rettigheder til den det udførte arbejder tilhører kunden.

 

 1. Tavshedspligt og referencer

4.1. aDNA ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

4.2. aDNA ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

 

 1. Behandling af personoplysninger

5.1 I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil aDNA ApS (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 5 angivne vilkår.

5.2 Nærværende punkt 5 omfatter alle typer personoplysninger, som aDNA ApS behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden. I bilag A er specificeret genstanden for behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede, som kunden overlader til aDNA ApS.

5.3 aDNA ApS må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 5 inkl. bilag udgør Instruksen. aDNA ApS skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.

5.4 Kunden og aDNA ApS kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 5 ved at erstatte eller ændre bilag A. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskildt bemyndigelse hertil.

5.5 aDNA ApS må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal aDNA ApS underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor aDNA ApS gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt [5] eller et andet retligt dokument mellem kunden og aDNA ApS, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelses forpligtelser, forbliver aDNA ApS fuldt ansvarlig overfor kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.

5.6 aDNA ApS må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger som angivet i bilag A eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan overførsel, skal aDNA ApS sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. aDNA ApS skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.

5.7 aDNA ApS skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 5inkl. bilag, herunder ved:

 • a)  besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder,
 • b)  sikkerhedsbrud,
 • c)  konsekvensanalyser, og
 • d)  forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.

5.8 aDNA ApS har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 5.7, medmindre andet skriftligt er aftalt.

5.9 aDNA ApS skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger;

 • a)  Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes
 • b)  Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt
 • c)  Ikke misbruges
 • d)  Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning

5.10 aDNA ApS skal uanset punkt 5.9 gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af bilag B samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. aDNA ApS er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning, uanset om disse fremgår af bilag B.

5.11 aDNA ApS skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 5 inkl. bilag, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.

5.12 aDNA ApS skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.

5.13 aDNA ApS sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

5.14 Nærværende punkt 5 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører

5.15 aDNA ApS skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af [aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.

5.16 I tilfælde af, at kunden eller aDNA ApS misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 5, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 5

 

 1. Force majeure

5.1. aDNA ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. aDNA ApS er så ledes fritaget for ansvar over for kunden, så fremt at DNA ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som aDNA ApS ikke er herre over, og som aDNA ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

 

 1. Tvister

7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Retten i Aalborg som første instans.

 

 1. Linkbuilding

aDNA ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter aDNA ApS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.